ΚΑ-180 Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

ΚΑ-180 Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα εξετάζεται πως εφαρμόζονται η προβληματική της ανθρωπολογίας για την πολιτισμική ετερότητα και η μέθοδος της εθνογραφίας και της συμμετοχικής παρατήρησης στη μελέτη της εκπαίδευσης και του σχολείου. Η ανθρωπολογία προσεγγίζει το φαινόμενο της εκπαίδευσης όχι ως μια συνθήκη εκ των προτέρων δεδομένη την οποία κανείς μπορεί να παρατηρήσει και να αναλύσει, αλλά εστιάζει στους τρόπους, τις πρακτικές και τις ιδέες που διαμορφώνουν το φαινόμενο της εκπαίδευσης και το προσδιορίζουν ιστορικά και πολιτισμικά. Με αυτή την έννοια, η ανθρωπολογία της εκπαίδευσης εστιάζει στα διαφορετικά περιεχόμενα και λειτουργίες της εκπαίδευσης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Η εκπαίδευση αναφέρεται σε πολύμορφα φαινόμενα (π.χ. μάθηση, διδασκαλία, γνώση, κοινωνικότητα, γλώσσα, ταυτότητες και υποκειμενικότητα) και παράλληλα το ίδιο το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον για το σχολείο και έχει πολλαπλές αφετηρίες και συνδέσεις με άλλες κοινωνικές επιστήμες.
Εκτός από θεωρητικά κείμενα και εθνογραφικές μελέτες το μάθημα θα βασιστεί στην προβολή και συζήτηση με αφετηρία ταινίες μυθοπλασίας και ντοκυμαντέρ που εστιάζουν στη σχέση με την εκπαίδευση και σε ατομικές και συλλογικές εμπειρίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ζωής του σχολείου.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-180

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).