ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία

ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα αυτό στόχος είναι η προβληματοποίηση της εμπειρίας των επιδημιών και πανδημιών μέσω της χρήσης ανθρωπολογικών αναλυτικών εργαλείων και θεωρητικών προσεγγίσεων. Στόχος είναι η κατανόηση των μολυσματικών ασθενειών από την πλευρά της κοινωνικής ανάλυσης της εξάπλωσής τους, της διάδοσής της, της βιοπολιτικής διαχείρισής τους, της νοηματοδότησής τους στα διαφορετικά πολιτισμικά συμφραζόμενα, καθώς και αναφορικά με τη παγκόσμια υγεία, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή μέσω μιας κριτικής ανθρωπολογικής προσέγγισης.

1.       Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των επιδημιών & παγκόσμια υγεία. Έννοιες και ορισμοί.

2.       Ιστορίες επι/πανδημιών τότε και τώρα.

3.       Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών Ι – Περιπτώσεις μελέτης.

4.       Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών ΙΙ – Μολύνσεις και ανισότητες.

5.       Εθνογραφίες του HIV/AIDS σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.

6.       Η περίπτωση του HIV/AIDS στο ελληνικό συμφραζόμενο.

7.       Από την πανδημία στην συνδημία. Προσεγγίζοντας τις επιδημίες/πανδημίες ως βιοκοινωνικά φαινόμενα.

8.       Ανθρωπολογικές αναγνώσεις της πανδημίας COVID-19.

9.       COVID-19 και παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, οικονομικό στάτους, ιδιότητα του πολίτη.

10.   COVID-19, πειθαρχία, αντίσταση και νέες μορφές βιο-υποκειμενικότητας.

11.   Επιδημίες, πανδημίες και η σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος.

12.   Η σύγχρονη παγκόσμια/παγκοσμιοποιημένη συνθήκη ζωής, οι μολυσματικές παθήσεις και οι προκλήσεις για την ατομική και παγκόσμια υγεία.

13.   Παρουσιάσεις εργασιών

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-198

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

ΝΑΙ Ανθρωπολογία της Υγείας (ΚΑ-161)

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).