ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

ΙΑΛ-2 Τομές στη μακρο- και μικροϊστορία: Ο βυζαντινός κόσμος μετά το 1204

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους σταυροφόρους αποτέλεσε τομή στην ιστορία του βυζαντινού κόσμου. Κύρια χαρακτηριστικά της νέας περιόδου είναι ο πολιτικός κατακερματισμός, οι αλλαγές στα συστήματα νομής της εξουσίας, η αναδιάταξη των οικονομικών δικτύων, ο δυτικός εποικισμός κυρίως στο νότιο ελλαδικό χώρο και στο Αιγαίο. Στο μάθημα ερμηνεύονται αυτές οι εξελίξεις έως και τα μέσα του 15ου αι. και αναδεικνύονται τοπικές διαφοροποιήσεις, παραλλαγές, αλλά και αδράνειες στο χώρο των Βαλκανίων, του Αιγαίου και της δυτικής Μ.Ασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ιστοριογραφική ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών, των λόγων περί ετερότητας και ταυτότητας και των διαδικασιών συγκρότησης νέων πολιτικών μορφωμάτων.
Παράλληλα το 1204 βιώθηκε από μέλη της βυζαντινής ελίτ ως ένα “οριακό” γεγονός που δημιούργησε την ανάγκη για νέα αφηγήματα ερμηνείας του χαμένου παρελθόντος αλλά και του παρόντος και επανακαθόρισε τους ορίζοντες προσδοκιών των υποκειμένων. Στο επίπεδο της μικροϊστορίας εξετάζονται παραδειγματικά οι προσωπικές επιλογές, στρατηγικές και κοσμοθεωρίες κάποιων διανοούμενων, αυτοκρατόρων και πατριαρχών της εποχής.

Θεματικές ενότητες

 1. Εισαγωγή στην ιστορία του ύστερου βυζαντινού κόσμου (13ος -15ος αι.)
 2. Πρόσφατες ιστοριογραφικές προσεγγίσεις και συζητήσεις
 3. Η υστεροβυζαντινή οικονομία και τα εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου
 4. Μετασχηματισμοί των πολιτικών δικτύων άσκησης της εξουσίας
 5. Συνέχειες και τομές στην πολιτική σκέψη και πρακτική
 6. Η πολιτική, οικονομική και κοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου
 7. Αστικές εξεγέρσεις
 8. Ο χώρος της υπαίθρου
 9. Ταυτότητες και ετερότητες μετά το 1204: Η σύγχρονη ιστοριογραφική συζήτηση
 10. Εικόνες των «άλλων»: Η διάδραση με τους δυτικούς και τους Οθωμανούς
 11. Οι οπτικές Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΙΑΛ-2

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού Υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Γιάννης Σμαρνάκης

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι