Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του ΤKAI

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του ΤKAI

Ανάρτηση εκλογικού καταλόγου για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της  Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι ο εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος  Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

και περιλαμβάνει:

α) το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4957/2022, ήτοι τα δώδεκα εξάμηνα

β) το σύνολο των φοιτητών/φοιτητριών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του και τον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., και

γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων/ισσών του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.

Σημειώνεται ότι ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.

Εάν κάποιος/α εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα ανωτέρω, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε. αποστέλλοντας e-mail στη Γραμματεία ως και τις 7.02.2023, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο και το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημά του.